Mosińska Biblioteka Publiczna


www.bibliotekamosina.pl

            Biblioteka Publiczna w Mosinie powstała w 1947 roku. Aktualnie prowadzi również działalność statutową poza miastem, wykorzystując w tym celu sieć placówek bibliotecznych rozsianych na terenie gminy. Są to filie w Daszewicach, Krosinku, Pecnej, Rogalinku i Wiórku. Cenny, różnorodny księgozbiór w mieście i gminie liczy 83.683 woluminów i jest systematycznie uzupełniany. Wskaźnik procentowy czytelnictwa jest wysoki. Razem w mieście i gminie jest 5.000 czytelników. Biblioteka w swoich zbiorach posiada "książki mówione - nagrane na kasetach magnetofonowych oraz realizuje zamówienia dla osób niepełnosprawnych dostarczając im oczekiwane tomy do domów. Książki można zamiawiać telefonicznie, jednocześnie biblioteka informuje o dostępności zamówionej pozycji. "Łączy nas książka" to hasło przewodnie czytelników i pracowników Biblioteki.

/Godziny otwarcia: poniedziałek 13.00-19.00, wtorek 9.00-17.00, środa 9.00-17.00, czwartek 11.00-19.00, piątek 11.00-19.00, sobota 9.00-12.00/
Bractwo Kurkowe

Wystawa"

            W lutym 1997r. zostało reaktywowane w Mosinie Bractwo Kurkowe. Stowarzyszenie zrzeszające osoby z Mosiny i Puszczykowa przyjęło nazwę "Mosińsko - Puszczykowskie Bractwo Strzeleckie im. dr. Tadeusza Jakubiaka". Bractwo nosi imię ostatniego, wieloletniego Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, który spoczął 18 grudnia 1996r. na mosińskim parafialnym cmentarzu. Mosina posiada bogata tradycję strzelecką. Według dokumentów bractwo strzeleckie powstało tutaj już w 1761 roku. Bardzo prężnie działało w okresie międzywojennym. Liczyło wówczas 41-50 członków. Na Kongresie, który odbył się w Gdyni, Mosinę reprezentowało 4 członków. Do dziś wielu naszych obywateli pamięta zielonoświątkowe zawody o tytuł "króla kurkowego" w mosińskiej strzelnicy (obecnie lasek między ulicą Leszczyńską a Strzelecką ), korowody z królem kurkowym i inne formy działalności bractwa. Dziś Bractwo Kurkowe bardzo zaangażowane jest w życiu społecznym i parafialnym Mosiny. W swej działalności kultywuje historyczne tradycje Bractw Kurkowych, w myśl starej zasady "Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie".
/Spotkania raz w miesiącu sala 07/Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska            Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska liczyło w grudniu 2005r. kilkunastu członków – założycieli, a swoją działalność zainaugurowało w lutym 2006r, po to aby żyło się ciekawiej, lepiej i nowocześniej wszystkim mieszkańcom Gminy Mosina.
Celem stowarzyszenia jest integracja mieszkańców i inspirowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego, sportowego oraz promowanie zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie przygotowało na przestrzeni 5 lat swojej działalności, szereg projektów obejmujących tematykę zdrowia, szeroko pojętego bezpieczeństwa, kultury, turystyki i rekreacji, historii Gminy Mosina i jej mieszkańców. Założenia te realizuje poprzez organizowanie mi:
-Festynu Rodzinnego „Recepta na lato”
-koncertu kolęd „Arki Noego„
-Białej Niedzieli pod hasłem „ Przebadaj się i bądź zdrów'
-festynu wojskowego „ Odlotowe pożegnanie lata„
-kilku wieczorów kolęd i pastorałek zorganizowanym w Mosińskim Ośrodku Kultury
-kolejnych zabaw karnawałowych dla członków i sympatyków stowarzyszenia
-rajdów turystyczno- samochodowych, dla wszystkich miłośników motoryzacji i lokalnych patriotów
-stowarzyszenie przygotowało we współpracy z telewizją poznańską PTV-3 reportaż historyczno – patriotyczny pt. "Barwy Rzeczypospolitej Mosińskiej"

            Członkowie stowarzyszenia podjęli się również realizacji inicjatywy społecznej i zrealizowali to zamierzenie, odnawiając Mogiłę Rozstrzelanych na mosińskim cmentarzu, która została poświęcona i odsłonięta w 70. rocznicę bestialskiego mordu na mieszkańcach naszego miasta i okolicy w dniu 20 października 2009r.
Z tej okazji wydano jedyną dostępną publikację historyczną o 15 rozstrzelanych mosińskich obywatelach pt. „ Dopóki żyje pamięć...' Obecnie stowarzyszenie liczy kilkudziesięciu członków, z których w wyborach samorządowych w 2006r. wybrano siedmioro radnych do Rady Miejskiej w Mosinie.
Klub Radnych Nowoczesna tworzą:
Barbara Czaińska, Antoni Karliński, Maria Krause ,Wiesława Mania, Ryszard Rybicki, Krystyna Szczygieł- Nowak, Waldemar Waligórski.
Stowarzyszenie wystawiło swojego kandydata na burmistrza w wyborach w 2006r. – została wybrana na kolejną kadencję pani Zofia Springer.

Zarząd Stowarzyszenia obecnie tworzą; prezes – Jolanta Szymczak
Vice prezes - Barbara Czaińska
Vice prezes – Janusz Cichy
kontakt telefoniczny do prezes Jolanta Szymczak 604-782- 804
e- mail jolanta. szymczak@wp.pl


Związek Kombatantów
Wystawa"


Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Wystawa"

            Polski Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów działa na terenie Mosiny od 1973 roku. Działalność Związku oparta jest na pracy społecznej ogółu, jego członków w oparciu o statut PZERI. Cele związku to: poprawa warunków socjalo-bytowych członków, uczestnictwo w życiu społecznym, prowadzenie działalności kulturowej, zdrowotnej i turystyczno-krajoznawczej, reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy administracji publicznej oraz samorządowej. Od 1998 roku do chwili obecnej działa jako Oodział Rejonowy PZERiJ w Mosinie. Podegają jemu Koła Terenowe w: Pecnej, Dymaczewie Nowym, Rogalinie, daszewicach, Czapurach i Wiórku, koło środowiskowe ”Klub Nauczyciela” w Mosinie oraz nowo powstałe koło w Rogalinku. Łącznie w szeregach naszego oddziału jest ponad 700 członków.

Skład Prezydium Zarządu:
Przewodniczący: Jerzy Malinowski
Wiceprzewodniczący: Kazimierz Pazgrat
Skarbnik: Janina Słomińska
Sekretarz: Stanisława Konieczna

/Spotkania w każdy wotrek 10:00-12:00 oraz w każdą środę 15:00-17:00/
Związek Harcerstwa Polskiego
Wystawa"
Harcerstwo w Mosinie liczy obecnie 170 aktywnie działających członków - mieszkańców Gminy Mosina w wieku od 7 lat do wieku seniorskiego.

Misją Ośrodka ZHP Mosina jest wychowanie i wszechstronny rozwój zuchów, harcerzy i instruktorów poprzez prowadzenie działalności harcerskiej dla wspierania codziennej pracy drużyn i szczepów.

WARTO BYĆ WŚRÓD NAS. WARTO NAM POMAGAĆ.

Zapraszamy na dyżury w czwartki od 18.30 - 19.30

KOMENDANT OŚRODKA - hm. Magdalena Jakubowska
Z-CA KOMENDANTA DS. ORGANIZACYJNYCH - phm. Mariusz Guzy
Z-CA KOMENDANTA DS. PROGRAMOWYCH - phm. Anita Walachowska
Adres internetowy - www.zhpmosina.pl
Klub Bab Wspaniałych

            Klub „Bab Wspaniałych” działa w ramach Mosińskiego Ośrodka Kultury od września 1982 r. Działalność klubu zapoczątkował kurs tkactwa, który prowadziła późniejsza prezeska – Pani Krystyna Wojciechowska-Warszawska. Celem działalności, od momentu powstania klubu było: uczenie się rzeczy pożytecznych przydatnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego, prace ręczne, dekoracje okolicznościowe. Od roku 1989 prezesem klubu została jedna z członkiń Pani Maria Bartkowiak. Pod jej przewodnictwem członkowie klubu nie tylko zachwycają kunsztem, precyzją wykonania prac hafciarskich czy robótek na szydłach, ale poszerzyły swoje zainteresowania o poznawanie różnych regionów Polski. Każda wycieczka jest turystycznie dopasowana do wieku i możliwości członkiń klubu. Prace członkiń klubu są podziwiane na wystawach w Mosinie – prezentowane były w holenderskim mieście Bunschoten oraz poznańskiej telewizji. Za swoja działalność w roku 1986 r. klub „Bab Wspaniałych” został wyróżniony przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. klub „Bab Wspaniałych” to niezwykła grupa, która obecnie liczy 25 członkiń. Kultywują zachowując od zapomnienia dawne tradycje i zwyczaje. To, że nadal tak prężnie działa i się rozwija świadczy o dużym zaangażowaniu wszystkich Pań, a w szczególności obecnej Pani prezes Marii Bartkowiak.

/Spotkania we wtorki 16:00-20:00, dwa razy w miesiącu/
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka            HISTORIA ORKIESTRY – SŁOWEM I MUZYKĄ PISANA... Orkiestra Dęta istnieje 69 lat. Przez 62 lata reprezentowała Ośrodek Harcerski, wcześniej Hufiec im. Bolesława Chrobrego w Mosinie. Dzieje drużyny, zwłaszcza początki działalności, obrosły legendą. Stworzyli ją mosińscy druhowie – wówczas dwudziestoletni harcerze: Jerzy Papierz, bracia Stanisław i Henryk Szóstakowie, Bronisław Maciejewski oraz szczepowy Mieczysław Konieczny. Po powrocie z obozu letniego w Zaborze, na Radzie Szczepu dh Jerzy Papierz zgłosił wniosek dotyczący założenia orkiestry dętej przy drużynie pozaszkolnej. Zyskał poparcie wszystkich obecnych. Niezwłocznie rozpoczęto gromadzenie funduszy na zakup instrumentów – wrzucając swe oszczędności do harcerskiej rogatywki dh Staszka. Opisywane wydarzenie miało miejsce we wrześniu 1946 roku. Od tej pory rozpoczęło się staranie o środki finansowe, instrumenty oraz chętnych do muzykowania. Lata osiemdziesiąte to już nowsza historia... Zmieniło się wtedy oblicze orkiestry. Kapelmistrz Antoni Jerzak po przebytej operacji nie odzyskał pełnej sprawności. Jako osiemdziesięciolatek, po 36 latach pracy z drużyną orkiestry przekazał batutę swojemu następcy. Został nim Marek Kordowski. Nowy dyrygent zmienił repertuar. Klasyczne utwory harcerskie, grywane od lat – zastąpił koncertowymi i rozrywkowymi. Występy orkiestry stały się widowiskowe, m.in. dzięki obecności werblistek i pokazom musztry paradnej. Liczebność drużyny wzrosła do 45 osób. Zyskała ona tytuł Orkiestry Reprezentacyjnej Związku Harcerstwa Polskiego. Owocem intensywnej pracy i osiągniętego poziomu były między innymi wyjazdy zagraniczne, do Finlandii, ówczesnej Czechosłowacji i dwukrotnie do Włoch. W 2009 roku orkiestra stała się organizacją pożytku publicznego przyjmując nazwę: Stowarzyszenie Muzyczne ORKIESTRA DĘTA im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka w Mosinie. Funkcję prezesa pełni Tadeusz Matusiak, skarbnika Jerzy Klorek, a sekretarza – Kazimierz Maślak. Od 2009 roku orkiestrę prowadzi Maciej Kubacki – z wykształcenia dyrygent, organista i nauczyciel. Zespół pracujący pod jego batutą osiąga coraz wyższy poziom, dając około 30 koncertów rocznie. Do repertuaru oprócz muzyki rozrywkowej zostały wprowadzone utwory klasyczne, dzięki którym Orkiestra zapewnia oprawę muzyczną na imprezach w Auli Uniwersyteckiej (100 – lecie powstania Roty), poznańskiej Farze (koncert w wigilię beatyfikacji Jana Pawła II), gnieźnieńskiej Katedrze (150 lecie najstarszego chóru w Polsce), czy z okazji rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego i Styczniowego (aula PSM II st.). Przygotowaliśmy również koncert z okazji 15 – lecia Zakładu Muzyki Kościelnej, którego absolwentem jest obecny kapelmistrz. Współpracujemy również z wieloma chórami – zrzeszonymi w PZChiO w Poznaniu, czy też chórem św. Cecylii z Mosiny. W 2011 r. nawiązaliśmy współpracę z orkiestrą partnerskiego miasta – Seelze pod Hanowerem. Modern Sounds Orchestra miała okazję koncertować w Mosinie, jak również gościć nas na tournee zagranicznym. W 2015 roku udało nam się nagrać płytę dokumentującą nasze osiągnięcia pt. Od Z do A i… wszystko gra”. W 2016 r. koncertowaliśmy na poznańskiej Akademii Muzycznej, biorąc udział w cyklu „Pedagodzy i ich chóry”. W obecnym roku, realizując projekt we współpracy ze starostwem powiatowym w Poznaniu, koncertujemy w różnych powiatach Wielkopolski. Udało nam się też wyjechać na tournee po Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie.

            Orkiestra corocznie grywa podczas takich uroczystości jak: Zlot Hufca, manifestacje patriotyczne, WOŚP, Dni Mosiny, święta kościelne: Pasterka, Rezurekcja, Boże Ciało. Zapewniają oprawę muzyczną podczas różnych festynów na terenie Gminy Mosina i Gmin sąsiednich.


Istnieje możliwość korzystania z usług muzycznych Orkiestry.
Telefon kontaktowy +48 604 142 277
Powrót